Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου (Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
3. Ληξιαρχική πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης αρχική (πριν τις μεταβολές)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή κοινότητας του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος.*
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του αναγνωριζομένου*
7.  Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του αναγνωρίσαντος αν δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης*
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά.
Αρχεία
• Αίτηση αλλαγής στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων λόγω αναγνώρισης