Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του πρακτικού της Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, για την αξιολόγηση των υποψήφιων και τον καταρτισμό του σχετικού πίνακα κατάταξης – προσληπτέων, της αριθμ. πρωτ. 2895/18-01-2024 ανακοίνωσης του Δήμου
Πετρούπολης, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τριών (3) Ατόμων, με την ειδικότητα Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων, για δύο (2) μήνες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο του πρακτικού.