Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Δείτε τους πίνακες ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ των διαγωνισμών προσωπικού όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.



Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (Δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020) που κατέχουν Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, να αποστείλουν στο email: aitisi@petroupoli.gov.gr τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

 • Συστατικό Σημείωμα ΟΑΕΔ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) όπου ο ωφελούμενος θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
 • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης/Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ/ΤΕΑΜ).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία τίτλου σπουδών [Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής -Μεταδευτεροβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Όπου απαιτείται).
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (Για τις θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) Διοικητικού/Οικονομικού- Διοικητικού/Λογιστικού-Οικονομικού/Λογιστικού.
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)- για τις θέσεις οδηγών.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών Ο.Τ.Α.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Που θα έχουν ως σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, από 15/07/2020 έως 20/07/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που θα βρείτε στην “Ανακοίνωση”.

Αρχεία:

 1. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
 2.  Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού είκοσι  (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη πέντε (5)  ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και  δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη  της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας,  για την  πρόληψη  ενδεχόμενων πυρκαγιών  στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2020.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών

 • Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης  Γ’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)

Για τις θέσεις των Εργατών  Γενικών Καθηκόντων

 • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τις θέσεις των οδηγών).
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας (για τις θέσεις των οδηγών).
 4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι.)- (για τις θέσεις των οδηγών).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α..Ε.Δ.
 7. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με κώλυμα διορισμού ( θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μετά την επιλογή ).

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης ( <=300dpi ), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 3/06/2020 έως και 7/06/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να τα προσκομίσουν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Αρχεία

 1. Ανακοίνωση
 2. Αίτηση

 

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη  προσωπικού εικοσιπέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1)  μήνα, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας      25 1

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 2/2020.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 18/05/2020 έως και 27/05/2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 

 


 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Πρόσληψη  προσωπικού τριών (3) ατόμων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου μας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Νεκροθαφτών  2 4
ΔΕ Διοικητικών 1 4
                    ΣΥΝΟΛΟ 3  

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 07/05/2020 έως 11/05/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Πρόσληψη  προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)  μηνών και 15 ημερών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων         4 2 1/2
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας      11 2 1/2
ΣΥΝΟΛΟ      15  

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email 2mreq@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από 17/03/2020 έως 19/03/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 1/2020.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη  σύμβαση μίσθωσης έργου, με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικής- ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ άτομο και κατ’ ομάδα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 31/01/2020 έως και 10/02/2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων, σχετικά με  τον  καταρτισμό του  πίνακα κατάταξης- επιλογής Παιδίατρου της 21487/10-12-2019 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, που αφορά έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.

Δείτε το πλήρες κείμενο του πρακτικού.

 


 

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά τριάντα οχτώ (38) άτομα, για τη παροχή υπηρεσιών στην Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου.
Και συγκεκριμένα την λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής
απασχόλησης: Θέατρο, Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά,
Κεραμική, Μουσική, Άσκηση και προστασία αθλουμένων.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 31/12/2019 έως και 9/01/2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.