Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων 2017 του Δήμου Πετρούπολης.

Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)