Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για το Πρόγραμμα Αθληση για όλους έτους 2016-2017, από τους πίνακες προσληπτέων – κατάταξης και πίνακα απορριπτέων.