Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού : 280.738,30 € (με το Φ.Π.Α.)


Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 58/2020), προϋπολογισμού 280.738,30 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 226.401,86 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών με τα απρόβλεπτα:
1. 68.998,26 € για μελέτη κατηγορίας 6 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
2. 13.335,45 € για μελέτη κατηγορίας 8 – Στατικές Μελέτες
3. 144.068,15 € για μελέτη κατηγορίας 9 – Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές
και 54.336,45 € για Φ.Π.Α.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ανωτέρω κατηγοριών.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2017ΣΕ05500010 με ΣΑΕ 055 για το ποσόν των 76.880,00 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων Δήμου για το ποσόν των 203.858,30 €. Είναι δε εγγεγραμμένη στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου ως πολυετές.ΟΔΟΜΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 126.140,95 Ευρώ).