Δήμος Πετρούπολης

 
Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 221 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 54.311,35€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία A’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών Έργων), κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες), κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές),. κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες).
 
Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.