Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης πρόσληψη προσωπικού τριάντα πέντε (35) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023, με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα ανά θέση, ως εξής:
➢ ένα (1) άτομο ως Επικεφαλής (εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης ως επικεφαλής, να συγχωνευτεί η εν λόγω θέση στις κάτωθι ειδικότητες, των οδηγών ή των εργατών γενικών καθηκόντων/πυροφυλάκων με δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας)
➢ πέντε (5) άτομα ως Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
➢ δώδεκα (12) άτομα ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων/Πυροφύλακες με δίπλωμα Β΄ κατηγορίας
➢ δέκα έξι (16) άτομα ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων/Πυροφύλακες
➢ ένα (1) άτομο ως Τεχνίτη Υδραυλικό

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τη θέση του Επικεφαλής
➢ Εμπειρία πυρόσβεσης και πιστοποίηση από το Π.Σ. ή την ΓΓΠΠ
➢ Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
➢ Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
➢ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)
➢ Επιθυμητή άδεια χειρισμού πυροσβεστικού οχήματος από την ΠΥ

Για τις θέσεις των Οδηγών
➢ Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
➢ Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
➢ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι)

Για τις θέσεις των Εργατών Γενικών Καθηκόντων / Πυροφυλάκων με δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας
➢ Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας
Για τις θέσεις των Εργατών Γενικών Καθηκόντων / Πυροφυλάκων
➢ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

Για τη θέση του Τεχνίτη Υδραυλικού
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη υδραυλικού (π.δ. 112/2012).
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τις θέσεις που απαιτούνται).
3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (για τις θέσεις του Επικεφαλή και των Οδηγών).
4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας (για τις θέσεις των Εργατών Γενικών Καθηκόντων / Πυροφυλάκων με δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας).
5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (εν ισχύ Π.Ε.Ι.) (για τις θέσεις που απαιτείται άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας).
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για την θέση που απαιτείται).
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
8. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με κώλυμα διορισμού (θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία).

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 9/05/2023 έως και 15/05/2023.
Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.  

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση