Δήμος Πετρούπολης

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Ανοικτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης, αποτελείται από την αίθουσα του κυλικείου 13,30 τ.μ. , μία αποθήκη 3,25 τ.μ. και το χώρο αναμονής των γονέων 57,82 τ.μ., συνολικό εμβαδόν 74,37 τ.μ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των #550,00 ευρώ # (πεντακοσίων πενήντα ευρώ) ανά μήνα πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 8 (οκτώ) χρόνια.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 20-6-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 61, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 , της παρ. 2δ του άρθρου 103 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1ε του αρθρ. 72 του Ν.3852/2010 και τους όρους που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αρ.143/2023 απόφασή της, ( Η υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 11:30 έως 12:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου).

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ένα δέκατο (1/10) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου για ένα χρόνο ήτοι # 660,00 # ευρώ ( εξακοσίων εξήντα ευρώ ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ΤΗΛ 21320244443-449.

 

Αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης.