Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της υπ αριθμ 42Α/2021 μελέτης του Δήμου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 149.730,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 34991000-0 .
Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4236/01.09.2021 του ANAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5130622. Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7135.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:22 /11/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2021 και ώρα 15:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 21/12/2021 και ώρα 12.00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος 140803.

 

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη Προμήθειας 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς