Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών.
Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν:
α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*
* Οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί από την υπηρεσία μας, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.
 
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986