Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια.

Για Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια χρειάζεται:
1. Ληξιαρχική πράξη γάμου
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για δήλωση γάμου