Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση

Αφορά βεβαίωση μονίμου κατοικίας στα όρια του Δήμου μας για κάθε νόμιμη χρήση πλην αυτής της μεταδημοτεύσεως.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ , φορολογική δήλωση (Ε1) & εκκαθαριστικό φορολ. Δήλωσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Πετρουπόλεως με τα στοιχεία της διεύθυνσης

 
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Κατοικίας
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986
 
 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123