Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών.
Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση του γονέα ή ασκούντα την γονική μέριμνα
2. Μία φωτογραφία του ανηλίκου
ή σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του ανηλίκου η προσέλευση δύο μαρτύρων και των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας:
1. Αίτηση του γονέα ή ασκούντα την γονική μέριμνα
2. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986.