Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» Προϋπολογισμού : 4.577.580,42 € (με Φ.Π.Α.)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-3-2021),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), το οποίο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης την Τετάρτη 07-09-2022, ώρα 10:30 π.μ., για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης ανάμεσα στους μηχανικούς που υπηρετούν στο Δήμο, για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων 25ης Μαρτίου, από οδό Σουλίου έως πλατεία Ηρώων Αγωνιστών 1821 και από πλατεία Ηρώων Αγωνιστών 1821 έως οδό Αγ. Ιωάννου» και προϋπολογισμό 4.577.580,42 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατατάσσεται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Η παρούσα ανακοίνωση εκτός της ανάρτησης στο site του Δήμου, θα τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα και θα αποσταλεί μέσω του συστήματος ΙΡΙΔΑ στα Τμήματα όπου υπηρετούν μηχανικοί.

Αρχεία:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού