Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ.46, 46Α & 47, ΔΙΑΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού : 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-3-2021),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), το οποίο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης την Τετάρτη 07-09-2022, ώρα 10:00 π.μ., για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης ανάμεσα στους μηχανικούς που υπηρετούν στο Δήμο, για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.46, 46Α, & 47, δια της αναδιαμόρφωσής του με φύτευση, της αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς και του αύλειου χώρου του γειτνιάζοντα σχολικού συγκροτήματος» και προϋπολογισμό 900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατατάσσεται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων.
Η παρούσα ανακοίνωση εκτός της ανάρτησης στο site του Δήμου, θα τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα και θα αποσταλεί μέσω του συστήματος ΙΡΙΔΑ στα Τμήματα όπου υπηρετούν μηχανικοί.

Αρχεία:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού