Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της  και  συγκεκριμένα:
– Το γραφείο αυτό έχει την  ευθύνη για όλες τις υποθέσεις της Δ/νσης και ενημερώνει το Δ/ντή για κάθε υπόθεση.
– Παρακολουθεί τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Δ/νσης , τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου, πρωτοκολλεί την εισερχόμενη αλληλογραφίας της Δ/νσης, τη διαβιβάζει στα τμήματα και  εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο Δ/ντής.
– Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία, δακτυλογραφεί και εκτυπώνει τα αναγκαία κείμενα, προβαίνει στην παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
– Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας.
– Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο.
– Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί  όλες τις διατάξεις, εγκυκλίους, διατάγματα κλπ που αφορούν τη  Δ/νση.