Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

 
– Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
– Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την  πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
– Περαιώνει τις μεταδημοτεύσεις από άλλους Δήμους
– Εγγράφει δημότες λόγω απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και διαγράφει αυτούς λόγω απώλειά της.
– Αποδίδει την ελληνική ιθαγένεια  (Ν.Δ 3284/04) με απόφαση Δημάρχου, για ανήλικα τέκνα πολιτογραφημένων (άρθρο 11) , αναγνωρισθέντων τέκνων (άρθρο 2), υιοθετημένων τέκνων (άρθρο 5).
– Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων  ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
– Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
– Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
– Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
– Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
– Συντάσσει τον ετήσιο Στρατολογικό πίνακα, τον οποίο αποστέλλει στη αποκεντρωμένη Διοίκηση για επικύρωση.
– Παραλαμβάνει δηλώσεις πολιτογράφησης αλλοδαπών κατοίκων του Δήμου.
– Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά αλλοδαπών κατοίκων του Δήμου για  απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα. Διασταυρώνει με τις αρμόδιες υπηρεσίες τη νομιμότητα των δικαιολογητικών  και τα διαβιβάζει αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
– Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, συντάσσει εκλογικούς καταλόγους και εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά εκλογική νομοθεσία(π.χ προμήθειες εκλογικού υλικού, συγκρότηση  συνεργείων για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών).
– Μεριμνά για την παραλαβή των αιτήσεων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή δημοτών, ετεροδημοτών, ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και των κοινοτικών εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους.