Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

H λειτουργία της εμποροπανήγυρης που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας για το έτος 2024, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4849/2021 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων (ΑΔΑ: 9Κ98ΩΞΣ-82Σ).

Συγκεκριμένα:
– η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί επί της οδού Δωδεκανήσου από τη γωνία της οδού Μ. Μπότσαρη μέχρι τη γωνία της οδού Αγ. Ιωάννου.
– Ως χρόνος λειτουργίας της αγοράς ορίζεται η ημέρα της εορτής (13/5) και η προηγούμενη (12/5) με ωράριο λειτουργίας κάθε ημέρα από 08:00 έως 00:00. Επίσης προβλέπεται η έναρξη της εγκατάστασης των πωλητών από την προηγούμενη της λειτουργίας (11/5) στις 18:00 και η απεγκατάσταση των πωλητών μετά το πέρας της λειτουργίας έως τις 12:00 της επόμενης ημέρας (14/5).
Οι παραχωρούμενες θέσεις καθώς και οι λοιποί όροι λειτουργίας αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων (ΑΔΑ: 9Κ98ΩΞΣ-82Σ) και στο συνημμένο σε αυτόν σχεδιάγραμμα.

Η απόδοση των θέσεων θα γίνει με κλήρωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του ανωτέρω Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων στους κατόχους:
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη,
με την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές μαζί με την αίτηση υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
α) τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (άδεια δραστηριοποίησης παραγωγού / επαγγελματία πωλητή στις λαϊκές αγορές ή άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο / πλανόδιο εμπόριο ή άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη)
β) πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών.
γ) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για δημότες Πετρούπολης.
Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το αναλογούν τέλος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση https://openmarket.mindev.gov.gr έως και τις 31/3/2024.
Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών για τις οποίες θα ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωση.

 

Αρχεία:

Απόφαση χωροθέτησης, διάρκειας και προκήρυξης πλήρωσης θέσεων για την εμποροπανήγυρι της Αγίας Γλυκερίας.