Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης ΣΜΕ 01/2021

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης ΣΜΕ 01/2021

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συμβουλευτικής-ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ άτομο και κατ’ ομάδα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους από 13/05/2021 έως και 24/05/2021.

Αρχεία:

Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2021
Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΜΕ
Αίτηση ΣΜΕ 01/2021