Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πραγματοποιήσει διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης τη Παρασκευή 25-02-2022, ώρα 10:00 π.μ., για την ανάδειξη των
Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης ανάμεσα στους μηχανικούς που υπηρετούν στο Δήμο, για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» και προϋπολογισμό 724.264,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατατάσσεται στην κατηγορία Οικοδομικών

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης.