Ο Δήμαρχος Πετρούπολης,
διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 113.252,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%(ποσού 27.180,48),ήτοι συνολικού ποσού 140.432,48 € , με κωδικούς CPV : 18141000-9, 18143000-3, 18130000-9, 18221000-4, 1813000-9, 18142000-6, 18441000-2, 18130000-9, 35113440-5, 34328300- 5, 35111400-9, 44611200-8, 31650000-7, 18831000-3, 18221000-4, 18830000-6.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/11/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 08/11/2023 στις 10:00.
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ.Αριθμός: 222153) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι € 2.265,04€ (δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών).
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού