Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του γονέα
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας τέκνου καθώς και την αναγνώριση)
3. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
4. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης.
Αρχεία
• Αίτηση αλλαγής στοιχείων τέκνου και εγγραφή στο Δημοτολόγιο