Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας & εγγραφή στο Δημοτολόγιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του γονέα
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές
3. Πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου από τα δημοτολόγια όπου ήταν εγγεγραμμένο πριν την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί
4. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
5. Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
Αρχεία
• Αίτηση αλλαγής στοιχείων τέκνου και εγγραφή στο Δημοτολόγιο