Η βεβαίωση χορηγείται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου για να βεβαιωθεί η ύπαρξη ακινήτου σε αεροφωτογραφία συγκεκριμένης ημερομηνίας, από το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας (εάν υπάρχει).

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική(Τμήμα Πολεοδ. Εφαρμ.) (πληροφ. : 213 2024464 – 213 2024441)

Για έκδοση βεβαίωσης πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Υποβολή   αίτησης (απλή αίτηση) στην Τεχνική Υπηρεσία
• Τοπογραφικό διάγραμμα
• Αντίγραφο συμβολαίου (απλή φωτοτυπία)
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.