Δείτε την περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2018»
Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΤΕΥΔ.