Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου είκοσι δυο (22) ατόμων στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραμική, Χειροτεχνία, Μουσική” συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) ή δέκα (10) μήνες, ανάλογα την ειδικότητα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών και λοιπών απαιτούμενων (τυπικών & τυχόν
πρόσθετων) προσόντων
5. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 25/09/2023 έως και Πέμπτη 28/09/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Πρωτοκόλλου.

 

 

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.