Δήμος Πετρούπολης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ


Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Παιδείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικές Υπηρεσίες) του Δήμου Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως την 27η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.259/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την Περίληψη Διακήρυξης της μειοδοτικής δημοπρασίας.

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης της μειοδοτικής δημοπρασίας.