ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ   Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
   Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 25.475,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες).
    
                                               ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17/ 04/2018

                                                    Ο Προϊστάμενος
                                                  Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Π.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123