Για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής- πώλησης τροφίμων και ποτών, όπως αυτά ορίζονται στην υγειονομική διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’) ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης χωρίς την καταβολή παραβόλου.
    Η υποβολή γνωστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της ΚΥΑ 16228/18-5-2017) μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr από το πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που διαχειρίζεται τα μηχανήματα και τα εγκαθιστά στους επιμέρους χώρους, πριν τη θέση του μηχανήματος σε λειτουργία και στη διάθεση του κοινού.

 Αρχεία:

Απλουστευμένη Γνωστοποίηση.

 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123