Με την εφαρμογή του νόμου Ν.4442/7-12-2016 και της ΚΥΑ 16228/18-5-2017, η νέα γνωστοποίηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της ΚΥΑ  από τον ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr αφού έχει προηγηθεί η χορήγηση της βεβαίωσης εγκατάστασης (Παράρτημα Α΄) από το δήμο.
    Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. (άρθρο 2 Ν.4442/16). Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές
    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του καταστήματος είναι η τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η πληρωμή του παραβόλου (185 ευρώ) στο Δήμο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.   Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται εντός του καταστήματος όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1-5 καθώς και του άρθρου 9 (Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας) της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723/17).
2.   Ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας δραστηριότητας φέρει την ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.(αρθρ. 3, παρ.5 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017).
3.   Συμπληρώνεται και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 το οποίο αφορά υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον Υγειονομικό υπεύθυνο του καταστήματος και η οποία πρέπει να φυλάσσεται στο κατάστημα.
4.   Σε περίπτωση παύσης των εργασιών υποβάλλεται το Παράρτημα Β΄ με την ένδειξη ΑΚΥΡΩΣΗ. (αρθρ. 5 παρ.15 της ΚΥΑ16228/18-5-2017, ΦΕΚ Β 1723/17)
5.   Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης θα διενεργηθεί έλεγχος από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομική Υπηρεσία, Πυροσβεστική, Πολεοδομία, Ελληνική Αστυνομία κτλ.).
6.   Εάν διαπιστωθούν από την αρμόδια υπηρεσία αδειοδοτήσεων παραβάσεις περί των δηλωθέντων στην γνωστοποίηση, τότε επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723).

 Αρχεία:
1. Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123