Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2017.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού(.doc)

Σας ενημερώνουμε στην Περίληψη της Διακήρυξης του  συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών αναφέρεται εκ παραδρομής ότι η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από δείγματα των προσφερόμενων ειδών.

Διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν απαιτείται.