Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.