Τμήμα Υδραυλικών έργων & Οδοποιίας – συγκοινωνιών & κυκλοφορίας>

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Τμήματος, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) όπως αυτές ισχύουν, έχουν ως εξής :
– Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών (π.χ. κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κρασπεδορείθρων, ασφαλτοτάπητων, κατασκευές πεζοδρομίων, κόμβων και διαβάσεων, έργων αποχέτευσης, κατασκευές αγωγών ομβρίων υδάτων, φρεατίων υδροσυλλογής και καθαρισμού ρεμάτων κτλ) για την υλοποίηση των έργων, εργασιών και προμηθειών που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος (εκπόνηση είτε από το προσωπικό του Τμήματος ή της Δ/νσης ή με ανάθεση σε τρίτους−ιδιώτες μελετητές, επιβλέποντας την καλή εκπόνηση των μελετών).
– Ομοίως μεριμνά για την εκπόνηση μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – δρομολογίων (μονοδρομήσεις οδών – προτεραιότητες οδών – αλλαγές κατευθύνσεως οδών), κυκλοφοριακών διευθετήσεων οδών και πεζοδρομίων λόγω μεταβολής των κυκλοφοριακών δεδομένων (διαπλατύνσεις πεζοδρομίων σε διασταυρώσεις, αλλαγή πλάτους οδού, μελέτες πάρκιγκ δικύκλων κτλ) και συστημάτων διαχείρισης στάθμευσης.
– Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμούς και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κτλ και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου.
– Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών από την εφαρμογή των μελετών του Τμήματος.
– Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους.
– Επιβλέπει τα εκτελούμενα, εργολαβικά ή με αυτεπιστασία, έργα φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση επί των οδών εργασιών οριζόντιας διαγράμμισης, καθώς και την  τοποθέτηση κάθετης σήμανσης επί των πεζοδρομίων.
– Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες, διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
– Μεριμνά για τις διαδικασίες ανάθεσης και παραλαβής των έργων του Τμήματος που εκτελούνται από τρίτους.
– Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (π.χ. αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, στοιχεία κόστους κτλ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
– Συνεργάζεται με το άλλα Τμήματα της Δ/νσης για τοπογραφική, ηλεκτρομηχανολογική ή άλλου είδους υποστήριξη από υπάλληλο ειδικότητας που δε διαθέτει το Τμήμα.
– Συντάσσει τις προδιαγραφές και εκδίδει σχετικές άδειες για διαμόρφωση πεζοδρομίων.
– Τηρεί αρχείο αγωγών αποχέτευσης – εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων. Βεβαιώνει τη δαπάνη κατασκευής – εξωτερικών διακλαδώσεων και αγωγών ακαθάρτων.
– Εκδίδει άδειες για την εκτέλεση έργων από τρίτους (Ο.Κ.Ω., υπηρεσίες τηλεφωνίας, φυσικού αερίου κ.α.) επί των δημοτικών οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων, ορίζει τις σχετικές προδιαγραφές και μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την τήρηση των όρων της άδειας (μέτρα ασφαλείας, χρονοδιάγραμμα εργασιών, αποκατάσταση τομής κτλ).
– Διατηρεί αρχείο αδειών τομών άλλων οργανισμών.
– Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού και σκυροδέματος.
– Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
– Είναι αρμόδιο για την καλύτερη εκμετάλλευση – από τεχνολογικής άποψης•- των ικανοτήτων των συσκευών της ρύθμισης της κυκλοφορίας.
– Φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των οδικών κόμβων που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Δήμου.
– Εισηγείται για τη δημιουργία ή την απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους και ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των οχημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
– Μελετά και επιβλέπει την εκτέλεση έργων ή εργασιών, είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σε τρίτους, που αφορούν: α) Την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (π.χ. πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφο¬ριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων, κτλ). β) Την απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. γ) Τη σήμανση και διαγράμμιση οδών, καθώς και την τοποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Επίσης το Τμήμα υδραυλικών έργων και οδοποιίας, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας πρέπει να:
– Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
– Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενη¬μέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
– Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους- οδηγίες.
 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123