Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Υπηρεσιών Δόμησης

 
Γενικά είναι αρμόδιο για τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, πολεοδομικών μελετών και ρυθμίσεων, μελετών για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειας του Δήμου, συμμετοχή σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης και εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως αυτός προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και για την καταγραφή, της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (ιδιωτικής και δημόσιας) του Δήμου. Επίσης είναι αρμόδιο για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, την υλοποίηση του σχεδίου πόλης και τον έλεγχο των αυθαί¬ρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες Πολεοδομίας δε, οι οποίες μεταβιβάστηκαν στους Δήμους βάσει του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 256 Α’), θα ασκηθούν μετά  την υλοποίηση κατάλληλης υποδομής, εκτός και αν η σχετική Νο¬μοθεσία προβλέπει διαφορετικά.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Τμήματος έχουν ως εξής:

Αρμοδιότητες αστικού και πολεοδομικού Σχεδιασμού:
– Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
– Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, χρήσεων γης, Γ.Π.Σ., κλπ.
– Συγκεντρώνει στοιχεία, καταγράφει και τεκμηριώνει τις αδυναμίες του δομημένου χώρου της πόλης που έχουν σχέση με το ρυθμιστικό-πολεοδομικό, ρυμοτομικό-οικιστικό σχεδιασμό, χρήσεις γης, κτηματολόγιο κλπ.
– Εκπονεί και εισηγείται για ανάθεση μελετών που αφορούν την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της πόλης.
– Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124.Α΄).
– Συντάσσει και ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις και για τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
– Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
– Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού.
– Τη σύνταξη των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης,      προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.07.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
– Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
– Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο 115 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.).
– Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
– Τη σύνταξη-ενημέρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης και γενικότερα των διαγραμμάτων του σχεδίου πόλης (Σ.Π.).
– Τη σύνταξη–ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων ακινήτων του Δήμου.
– Τη σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων για τη σύνταξη πράξεων προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
– Τη σύνταξη και εφαρμογή υψομετρικών μελετών.
– Τη χάραξη οδών και γενικότερα την τοπογραφική υποστήριξη των έργων και των υπηρεσιών του Δήμου.
– Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
– Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
– Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής (Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε., οικοδομησιμότητες πριν τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής κλπ.), όπως αυτό ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπομένων διαδικασιών.
– Την επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983, όπως αυτό ισχύει, σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.
– Τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 (2/Α΄) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα.
– Τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων των εισφορών σε γη και χρήμα.
– Συνεργάζεται με αντίστοιχου αντικειμένου Περιφερειακές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολόγιο, κλπ. αρμόδιους φορείς για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικού, αστικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.
– Συνεργάζεται με αντίστοιχου αντικειμένου Περιφερειακές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολόγιο, κλπ. αρμόδιους φορείς για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αποφάσεις θεμάτων πολεοδομικών εφαρμογών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Συμμετέχει στις αντίστοιχες Επιτροπές που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και με θέματα σχετικά με την Γεωγραφική Πληροφορία διαδικτυακών εφαρμογών.
– Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και γενικά την πολεοδομική ανάπτυξη αυτής και χορηγεί βεβαιώσεις για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
– Επιβάλλει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, υλοποιεί τις πράξεις αναλογισμού, προσκυρώσεων, απαλλοτριώσεων, κλπ.
– Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφιών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής παραγωγής και αλιείας).
– Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, στην παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και στον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμών.
– Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών και την αρίθμηση ακινήτων.
– Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία, αρμοδιότητας του Τμήματος, χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης,διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, διορθωτικών πράξεων, οικοδομησιμοτήτων, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού, βεβαιώσεων, χρηματικών καταλόγων κτλ, καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών, υπουργείων κτλ.
– Μεριμνά για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων (συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος κτλ).
– Μεριμνά για την προσκύρωση μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων κτλ).
– Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης ή κυριότητας ακινήτων του Δημοσίου προς το Δήμο.
– Τηρεί το σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες αρχείο φακέλων.
– Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου, την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών,τις Δ.Ο.Υ. και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων (αντικειμενική και αγοραία-εμπορική αξία).
Αρμοδιότητες θεμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) και κτηματολογίου
– Καταχωρεί στη βάση δεδομένων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία μια αξιόπιστης και πολυθεματικής βάσης δεδομένων, έτοιμης προς χρήση, (π.χ. πολεοδομικά στοιχεία της δομημένης, αδόμητης έκτασης και δασικής περιοχής του Δήμου, κυκλοφοριακά, έργα υποδομής, ακίνητη περιουσία, οικονομικά στοιχεία, στατιστικά πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου, κτλ).- Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν υπεύθυνα και έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων, ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένη.
– Αξιοποιεί τα δεδομένα και συμβάλλει στον αξιόπιστο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό δράσεων του Δήμου (π.χ. έργων, μελετών κλπ.).
– Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και συντάσσει σχετικά για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματα.
– Καταρτίζει, για κάθε ακίνητο του Δήμου, φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματολογικές εγγραφές, αποσπάσματα, διαγράμματα κτλ.
– Καταρτίζει  πλήρες δημοτικό κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
– Φροντίζει για την εγγραφή όλων των ακινήτων του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Αρμοδιότητες θεμάτων έγκρισης άδειας δόμησης:
– Χορηγεί τις εγκρίσεις δόμησης μετά από τον έλεγχο των απαιτούμενων μελετών και δικαιο¬λογητικών.
– Ελέγχει τον αριθμό μητρώου των μελετητών μηχανικών.
– Διατυπώνει με αιτιολογία παρατηρήσεις και ελλείψεις ή λάθη στα υποβαλλόμενα δικαιολο¬γητικά και διαγράμματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
– Γνωστοποιεί και καλεί τους ιδιοκτήτες και μηχανικούς για συμπληρώσεις ή διορθώσεις.
– Επιστρέφει τις αιτήσεις όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
– Αναρτά τις εγκρίσεις και τις άδειες δόμησης στο διαδίκτυο (παρ. 5 άρθρου 5 του Ν. 3861/2010 – ΦΕΚ 112 Α΄).
– Αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. Ο.Κ.Χ.Ε., Κτηματολόγιο Α.Ε., Υ.Π.Ε.ΚΑ., κλπ.) τα στοιχεία και διαγράμματα, τις εγκρίσεις και άδειες δόμησης, όπως ορίζονται από τις διαδικασίες και την αντίστοιχη περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.
– Εκδίδει τις άδειες δόμησης μετά από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και του ελέγχου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
– Αναθεωρεί τις εγκρίσεις δόμησης σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία σε περίπτω¬ση τροποποίησης δικαιολογητικών στοιχείων ή διαγραμμάτων.
– Αναθεωρεί τις άδειες δόμησης για παράταση ισχύος μετά από αυτοψία.
– Αναθεωρεί την άδεια δόμησης κατά το χρόνο ισχύος της σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή πα¬ραίτησης επιβλέποντος μηχανικού κατόπιν σχετικής αίτησης.
– Εκτελεί τις προβλεπόμενες αυτοψίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Διαβιβάζει το φάκελο της μελέτης στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).
– Ενημερώνει τους φακέλους των αδειών δόμησης κατά το χρόνο ισχύος τους.
– Υποβάλλει τα αναθεωρούμενα ή μεταβαλλόμενα στοιχεία των αναθεωρούμενων αδειών δόμησης στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομο¬θεσία (π.χ. Η.Μ.Ε, Ταυτότητα Κτηρίου, κλπ.).
– Ελέγχει τα στοιχεία και τις μελέτες μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.
– Τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται για κάθε διαδικασία.
– Τηρεί τη διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα μηχανικού σε περίπτωση αποχής του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Εκδίδει τις εγκρίσεις εγκαταστάσεων κεραιών σταθμών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφω¬νίας).
– Εκδίδει τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
– Εκδίδει αποφάσεις ανάκλησης εγκρίσεων και αδειών δόμησης, όταν υπάρχουν λόγοι δημο¬σίου συμφέροντος.
– Ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού για τη χορήγηση εγκρίσεων δόμησης (στοιχείο γγ της παρ. 1α του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 – ΦΕΚ 249 Α’), ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών για την έκδοση αδειών δόμησης (στοιχείο ιδ της παρ.2 του άρ¬θρου 3 του ανωτέρω Νόμου), αναθεωρήσεων αδειών δόμησης κτλ, σύμφωνα με την ισχύ¬ουσα νομοθεσία.
– Ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και αντικατάστασης επιβλέποντος μηχανικού.
– Ελέγχει όλες τις μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμη¬σης στην περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών ή και σε όποια περίπτωση προ¬βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
– Παραλαμβάνει τις προσφυγές κατά πράξεων ή παραλήψεων υπαλλήλων του εν λόγω Τμή¬ματος που αφορούν θέματα δόμησης.
– Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων που αφορούν στις προσφυγές κτλ στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) για έκδοση απόφασης.
– Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας σύννομης έγκρισης και έκδοσης της άδειας δόμη¬σης.
Αρμοδιότητες θεμάτων ελέγχου τοπογραφικού άδειας δόμησης:
– Βεβαιώνει την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.
– Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για την τήρηση των προδιαγραφών και της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας (π.χ. έλεγχος ρυμοτομικών γραμμών (Ρ.Γ.) και οικοδομικών γραμμών (Ο.Γ.), αρτιότητα. κατατμήσεις, οικοδομησιμότητα, όροι δόμησης, χρήσεις γης κτλ).
– Διατυπώνει με αιτιολογία παρατηρήσεις και ελλείψεις ή λάθη στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και διαγράμματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
– Γνωστοποιεί και καλεί τους ιδιοκτήτες και μηχανικούς για συμπληρώσεις ή διορθώσεις.
– Συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχων των αδειών, όπου απαιτείται για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος (π.χ.τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης, υψομέτρων, κτλ).
– Χορηγεί στοιχεία διαγραμμάτων εφαρμογής, τεχνικών εκθέσεων, διαταγμάτων κλπ. για την ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, ρεμάτων κτλ.
– Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσεων γης και όρων δόμησης.
– Μεριμνά για την άσκηση σχετικών ενεργειών προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ελεγκτής Δόμησης) για διακοπή και συνέχιση οικοδομικών εργασιών για λόγους που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος.
– Μεριμνά για τον καθορισμό προσωρινών οριογραμμών ρέματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Αρμοδιότητες θεμάτων προστίμων αυθαιρέτων:
– Ενημερώνεται για κάθε στάδιο ελέγχου της οικοδομής μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία: 1) για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου από τους Ελεγ¬κτές Δόμησης, 2) για παραβάσεις των οικοδομικών εργασιών από τον Γενικό Επιβλέποντα ή Επιβλέποντα Μηχανικό, ανά περίπτωση.
– Ενημερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας  (Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.) του Υ.Π.Ε.ΚΑ. για κάθε στάδιο της οικοδομής για τον ορισμό ημερομηνίας ελέγ¬χων.
– Παραλαμβάνει τα πορίσματα των Ελεγκτών Δόμησης και διαβιβάζει τα αντίγραφα στην Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.
– Επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.
– Ενημερώνει τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό για τη συνέχιση των εργα¬σιών εφόσον δεν διαπιστωθούν παραβάσεις.
– Αποστέλλει αντίγραφο της πράξης κύρωσης ή του προστίμου με επισυναπτόμενο το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στον κύριο του έργου και στον επιβλέποντα μηχανικό και στην αρμόδια αστυνομική αρχή.
– Μεριμνά για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων στο Δημοτικό Κατάστημα αυθημερόν.
– Εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) μετά την τελευταία αυτοψία των επιβλεπόντων μηχανικών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.ΚΑ. και τον κύριο του έργου για τυχόν αντιρρήσεις.
– Εκδίδει τις βεβαιώσεις για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Παραλαμβάνει τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, της επιβολής προστίμων και των πράξεων ή παραλήψεων των οργάνων της Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένα  με θέματα δόμησης.
– Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων που αφορούν στις προσφυγές κλπ. στο αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. για έκδοση απόφασης.
– Αποστέλλει τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών εντός των προθεσμιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.
– Αποστέλλει αντίγραφα των σχετικών πράξεων στον Πρόεδρο του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.
– Εφαρμόζει τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22−04−1929 περί κατεδαφίσεων επικίνδυνων οικοδομών.
– Εκδίδει τις αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση μικρών παραβάσεων (ΦΕΚ 372 Β΄ έτους 2004) και επιβάλλει εφάπαξ πρόστιμα.
– Διαβιβάζει τα οριστικώς κριθέντα ως κατεδαφιστέα κτίσματα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
– Επαναβεβαιώνει τα πρόστιμα διατήρησης παλαιών αυθαιρέτων.
Αρμοδιότητες Ελέγχου Κατασκευών:
– Προγραμματίζει τη διενέργεια αυτοψιών αυθαιρέτων.
– Συντάσσει εκθέσεις αυθαιρέτων και κοινοποιεί αυτές.
– Παραλαμβάνει και ελέγχει εμπρόθεσμα τις υποβαλλόμενες ενστάσεις.
– Βεβαιώνει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και επαναβεβαιώνει πρόστιμα διατήρη¬σης.
– Διενεργεί σε α’ και β΄ βαθμό αυτοψίες επικινδύνων και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
– Αποστέλλει απαντήσεις σε αιτήσεις-καταγγελίες (π.χ. διακοπή οικοδομικών εργασιών, κα¬θορισμός αυτοψίας, προθεσμίες καθαίρεσης, κτλ).
– Ελέγχει φακέλους, συντάσσει εισηγήσεις και τηρεί αρχείο με βάση τους νόμους: 410/1968, 720/1977 και 1337/1983, όπως αυτοί ισχύουν.
– Διενεργεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄), όπως π.χ. πληρότητα φακέλων, υπολογισμός προστίμων, ταχυδρομική αποστολή εισφορών, περαίωση διαδικασίας, αρχειοθέτηση φακέλων αυθαιρέτων κτλ.
– Εξυπηρετεί τους πολίτες (προφορικώς και εγγράφως) επί πολεοδομικών θεμάτων.
– Αλληλογραφεί με άλλες υπηρεσίες (π.χ. Υ.Π.Ε.ΚΑ.,Περιφέρεια, Συνήγορο του Πολίτη, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης κτλ).
– Χορηγεί βεβαιώσεις για τη σύνδεση οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφέλειας κατόπιν αυτοψίας ή χωρίς αυτοψία.
– Εισηγείται προς τον Σ.Χ.Ο.Π. του Ν. 1512/1985 και υποστηρίζει γραμματειακά τη σχετική αλληλογραφία.
– Φροντίζει για την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυθαιρέτων και επικινδύνων.
– Φροντίζει για την αναφορά στην εισαγγελία των αξιοποίνων, σχετιζόμενων με τις κατασκευές, πράξεων.
– Ενημερώνει το Ι.Κ.Α. για τις αυθαίρετες κατασκευές.
– Αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Διοικητικό Εφετείο, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως.
– Φροντίζει τη διαδικασία σφράγισης ακινήτων λόγω μη επιτρεπόμενης χρήσης.
– Φροντίζει για τη χορήγηση αντιγράφων.
– Φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Π.Α.Ε. και της Επιτροπής Αυθαιρέτων μετά της σχετικής αλληλογραφίας.
– Συντάσσει πίνακες κατεδαφισθέντων και αποστέλλει το ιστορικό των κατεδαφισθέντων στην Περι¬φέρεια Αττικής.
– Φροντίζει για τη σύνταξη συγκεντρωτικών πινάκων προστίμων και τη σύνταξη ετήσιων πεπραγμένων.
– Συγκροτεί την Τριμελή Επιτροπή Επικινδύνων.
– Προχωρά στην έκδοση προστίμων με βάση: το άρθρο 22 του ΓΟΚ 1985 και τα άρθρα 8, 9 του Ν. 1512/1985, όπως αυτά ισχύουν.
– Επίσης το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης πρέπει να:
– Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
– Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και ενη¬μέρωσης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
– Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους- οδηγίες.
– Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.
– Στο εν λόγω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης το οποίο είναι ανεξάρτητο από το  Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης και το οποίο:
– Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών και διεκπεραιώνει κάθε διοικητική και γραμματειακή εργασία για τις ανάγκες του Τμήματος (π.χ. τήρηση ξεχωριστού ειδικού πρωτο¬κόλλου εφόσον προβλέπεται, παραλαβή εγγράφων από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου, διακίνη¬ση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, δα¬κτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυ¬μάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) κτλ.
– Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος.
– Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία, αρμοδιότητας του Τμήματος, χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής και τεχνικών εκθέσεων, Ζ.Ο.Ε., Ζ.Ε.Α., ειδικών διαταγμάτων κτλ, καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών, υπουργείων κτλ.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123