Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού – Συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων,κοινόχρηστων χώρων & εκτέλεσης τεχνικών έργων

 
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Τμήματος, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) όπως αυτές ισχύουν, έχουν ως εξής:
– Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών (π.χ. αρχιτεκτονικών, στατικών, κλπ.) για την υλοποίηση των έργων, εργασιών και προμηθειών του Τμήματος (εκπόνηση είτε από το προσωπικό του Τμήματος ή της Δ/νσης ή με ανάθεση σε τρίτους−ιδιώτες μελετητές, επιβλέποντας την καλή εκπόνηση των μελετών).
– Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμούς και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κτλ και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου.
– Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών από την εφαρμογή των μελετών του Τμήματος.
– Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους.
– Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες, διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
– Μεριμνά για τις διαδικασίες ανάθεσης και παραλαβής των έργων του Τμήματος που εκτελούνται από τρίτους.
– Επιμελείται των διαδικασιών των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κτλ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
– Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (π.χ.αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, στοιχεία κόστους κτλ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
– Συνεργάζεται με το άλλα Τμήματα της Δ/νσης για τοπογραφική, ηλεκτρομηχανολογική ή άλλου είδους υποστήριξη από υπάλληλο ειδικότητας που δε διαθέτει το Τμήμα.
– Έχει την ευθύνη της καταγραφής και αποτύπωσης της κατάστασης των κτηρίων που εποπτεύει ο Δήμος.
– Μελετά παρακολουθεί και επιβλέπει τα έργα επισκευής των δημοτικών κτιρίων και σχολείων που εκτελούνται με εργολαβίες.
– Τηρώντας τη σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων έργων παρακολουθεί με τη συνδρομή του Τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και έργων, μελετών προμηθειών, κατάρτισης τεχνικού προγράμματος και αδειών μεταφορών και εγκαταστάσεων, την επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια.
– Έχει την ευθύνη, με την συνδρομή του προηγούμενου Τμήματος, για τον έλεγχο της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και της παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων που εποπτεύει.
– Αναθέτει την επίβλεψη και την ευθύνη σε εξειδικευμένο προσωπικό των θεμάτων ασφαλείας, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.ά. προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των κτηρίων που εποπτεύει.
– Έχει την ευθύνη,με τη βοήθεια του ηλεκτρολογικού και δημοτικού φωτισμού Τμήματος, για την έγκριση της εγκατάστασης,μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
– Έχει την ευθύνη, με τη βοήθεια του Τμήματος τεχνικών συνεργείων και εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας, για την τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων και υλικών στις παιδικές χαρές και την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την κατασκευή τους.
– Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων δημοτικών κτιρίων και σχολείων.
– Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των έργων που εκτελεί ή επιβλέπει.
– Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών συντήρησης στα δημοτικά κτήρια και σχολεία οι οποίες γίνονται από το τμήμα τεχνικών συνεργείων και εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας.
– Συντονίζει τις χωροταξικές αλλαγές των εσωτερικών τμημάτων των κτηρίων που επιβλέπει.
Επίσης το Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ,συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων, εκτέλεσης τεχνικών έργων πρέπει να:
– Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
– Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης,ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
– Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους- οδηγίες.
– Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.
 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123