Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας

– Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής  και παρέχει υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα στη βρεφική και παιδική ηλικία και την τρίτη ηλικία (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, Συμβουλευτικός Σταθμός, πρώην ΚΑΠΗ).
– Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
– Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής, που αφορά την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση.
– Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη  της κοινωνικής αλληλεγγύης , σε συνεργασία  με τους μαζικούς φορείς , σωματεία, μαθητικές κοινότητες που λειτουργούν στο Δήμο.
– Διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες για την ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος
– Μεριμνά για την οργάνωση και άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με  τις υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας και του Κράτους.
– Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
– Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  προϋπολογισμό τους και  παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
– Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και  εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών
– Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.
– Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων υποστήριξης Γ΄ ηλικίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας τους.
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος εντάσσεται Γραφείο Υποστήριξης  Γ’ Ηλικίας το οποίο :
– Μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της Γ΄ηλικίας παρέχοντας υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής στους ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών πολιτιστικού  χαρακτήρα, θαλάσσια μπάνια κατά τους θερινούς μήνες κλπ σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία.
– Μεριμνά για τη λειτουργία των χώρων συνάθροισης (καφενεία) που είχαν δημιουργηθεί από τα καταργηθέντα ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ  και συντονίζει τις ομάδες ηλικιωμένων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ή άλλες δράσεις
– Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής . Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί  και Συμβουλευτικός Σταθμός που  ενδεικτικά :
– Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
– Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
– Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
– Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
– Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
– Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών
– Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά, σε συνεργασία  με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς του Δήμου, για :
– τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
– την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο
– την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών, πχ  άνεργων γυναικών,
– την ανάπτυξη δράσεων για την εξεύρεση εργασίας σε γυναίκες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
– τη λήψη μέτρων για την στήριξη της εργαζόμενης μητέρας.
– Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
– Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
– Εκδίδει  πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
– Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
– Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
– Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
– Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
– Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
– Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
– Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
  Αρμοδιότητες υγειονομικής υπηρεσίας :
– Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας, αξιολόγηση πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες φροντίδας στα σχολεία, χώρους δουλειάς – ΚΑΠΗ και γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας και του Κράτους.
– Εφαρμογή συμβουλευτικής αγωγής της υγείας και δράσεις που σχετίζονται με θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων και άλλων νοσημάτων.
– Διενέργεια επιδημιολογικών και ιατροκοινωνικών  ερευνών (κοινωνικά Νοσήματα ατυχήματα), εφαρμογή μέτρων πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων    στο σπίτι, στα σχολεία και σε χώρους εργασίας.
– Επισήμανση για τον κίνδυνο αναδυόμενων νοσημάτων και η ευαισθητοποί¬ηση του κοινού σε επίπεδο πρόληψης, διερεύνηση των  οικογενειακών συνθηκών για τη δυνατότητα και προγραμματισμό νοσηλείας  στο σπίτι, πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι για συμβουλευτική.
– Διενέργεια με ευθύνη της Υπηρεσίας δερμοαντιδράσεων, εμβολιασμών, διακίνηση των φαρμάκων των φαρμακείων  και την παροχή Α΄  Βοηθειών.
– Συμμετοχή σε προγράμματα ειδικών προληπτικών εξετάσεων σε ειδικές ομάδες εργαζομένων, συντονισμός προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου. Υποστήριξη της οικογένειας στη μέριμνα και τη συστηματική περιοδική ιατρική παρακολούθηση των ηλικιωμένων και εξασφάλιση ανάλογων προσβάσεων.
– Οργάνωση προγραμμάτων για εθελοντική αιμοδοσία στη κοινότητα έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων και κοινοποίηση και    εφαρμογή εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης σε    θέματα υγείας και προαγωγή υγείας.
– Εκπαίδευση σπουδαστών της σχολής επισκεπτών/τριών υγείας και της σχολής νοσηλευτών/τριών ΤΕΙ σε θέματα υγείας και προαγωγή της υγείας.