Τμήμα Ηλεκτρολογικών μελετών & έργων – έκδοσης αδειών μεταφορών & εγκατάστασης – κατάρτισης τεχνικού προγράμματος

 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Τμήματος, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) όπως αυτές ισχύουν, έχουν ως εξής:

Αρμοδιότητες ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και έργων:
– Μεριμνά για τη μελέτη και επιβλέπει την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) έργων και εγκαταστάσεων.
– Μεριμνά, σε  συνεργασία με άλλα τμήματα της Δ/νσης, για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών για την υλοποίηση των προγραμματισμένων, στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έργων του Δήμου (εκπόνηση είτε από το προσωπικό του τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες μελετητές επιβλέποντας την καλή εκπόνηση των μελετών).
– Φροντίζει για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, μνημείων και λοιπών χώρων της περιοχής.
– Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης που ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή του Δήμου.
– Φροντίζει για τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου, η οποία γίνεται είτε με ίδια μέσα, δια των τμημάτων της Δ/νσης που διαθέτουν εξειδικευμένους τεχνίτες, είτε με ανάθεση σε τρίτους.
– Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμούς και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κτλ και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου.
– Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών από την εφαρμογή των μελετών του Τμήματος.
– Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους.
– Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες, διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
– Μεριμνά για τις διαδικασίες ανάθεσης και παραλαβής των έργων του Τμήματος που εκτελούνται από τρίτους.
– Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (π.χ. αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, στοιχεία κόστους κτλ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
– Συνδράμει τα άλλα τμήματα της Δ/νσης σε θέματα οικεία με το αντικείμενό του
– Λαμβάνει υποστήριξη από υπάλληλο άλλου τμήματος της Δ/νσης σε θέματα  που διαχειρίζεται το τμήμα και για τα οποία δεν υφίσταται στο τμήμα υπάλληλος κατάλληλης ειδικότητας.
Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας:
– Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή μέτρων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
– Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου.
– Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.
– Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας  και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
Αρμοδιότητες μελετών προμηθειών και κατάρτισης τεχνικού προγράμματος:
– Συντάσσει όλες τις μελέτες του Δήμου που αφορούν προμήθεια υλικών ή εργασίες και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συνταχθούν από το φορέα διαχείρισης της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν σχετικού αιτήματος από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία ή το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
– Τηρεί το αρχείο μελετών της Δ/νσης.
– Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό των προς εκτέλεση έργων.
– Κοστολογεί, με τη βοήθεια και των άλλων Τμημάτων της Δ/νσης, κάθε τεχνικό έργο και σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου.
– Υποβάλλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για την τελική του διαμόρφωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
– Τηρεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και όλες τις τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του τρέχοντος έτους.
-Μεριμνά για την κατανομή σε έργα πιστώσεων επιδοτήσεων από τρίτους.
– Επιμελείται όλων των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης, δημοπράτησης, κατακύρωσης, ανάθεσης όλων των παραπάνω μελετών μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων εκτέλεσής τους με τον ανάδοχο, παραδίδοντας κάθε πλήρη σχετικό φάκελο στο Τμήμα Κατασκευής Έργων.
– Παρακολουθεί σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Δήμου και υπηρεσιακούς παράγοντες από τα οποία λαμβάνει εγκαίρως την απαιτούμενη πληροφόρηση, τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν έργα και μελέτες.
– Επιμελείται της διαδικασίας δημοσίευσης στο διαδίκτυο των συμβάσεων ανάθεσης μελετών, έργων, εργασιών, προμηθειών κτλ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αρμοδιότητες αδειών μεταφορών και εγκαταστάσεων:
– Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
– Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
– Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδερωτήριων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
– Είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
– Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων,
γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους,
ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων,
στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων,
ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
– Είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
Επίσης το Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και έργων, έκδοσης αδειών μεταφορών και εγκαταστάσεων, κατάρτισης τεχνικού προγράμματος πρέπει να:
– Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
– Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενη¬μέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
– Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.
– Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.