Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2021.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» σύμφωνα με την αριθμ. 10/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. προϋπολογισμού 59.520,00€.
Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων». Η δαπάνη των υπό ανάθεση υπηρεσιών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 59.520.00€ με τον Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6112.0003 ΑΑΥ 313/15-2-2021 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο)» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 16/4/2021
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ,Τετάρτη 28/4/20121 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους γενικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού .

 

Αρχεία:

  1. Περίληψη Διακήρυξης.
  2. Αρχεία Διαγωνισμού.