Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2021.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2021» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 5/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. προϋπολογισμού 34.841,00

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Παρασκευή 16/04/2021
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την Τρίτη 27/04/2021 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.

 

Αρχεία:

  1. Περίληψη Διακήρυξης.
  2. Αρχεία Διαγωνισμού.