Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 2/2020.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 18/05/2020 έως και 27/05/2020.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.