Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πρόσληψη, με  σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά δύο (2) Ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών
στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων
στο Κολυμβητήριο του Δήμου.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 27/12/2019 έως και 7/01/2020.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.