Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/03/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 1/04/2019.
Αρχεία:
Ανακοίνωση ΣΜΕ 01/2019
Παραρτημα ΣΜΕ 01/2019
Αίτηση ΣΜΕ01/2019