Συλλογή & διαχείριση αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Επιχορήγηση του Δήμου Πετρούπολης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για τη «Συλλογή & διαχείριση αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

Ο Δήμος Πετρούπολης μέσω του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, κατόπιν υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επιχορηγείται με το ποσό του 1.045.444,00 €.
Η πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πετρούπολης» υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» με κωδικό 14.6i.26-27.1, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την αναβάθμιση υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ παράλληλα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους, επισκέπτες και εργαζόμενους στο Δήμο.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο που αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στα όρια του Δήμου Πετρούπολης, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης που δίνει έμφαση στην συλλογή, στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Επιπλέον πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η διατήρηση του προγράμματος ανακύκλωσης.
Η πράξη περιλαμβάνει:
• Υποέργο 1: Δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με προμήθεια οικιακών κάδων, προμήθεια δύο (2) οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων
• Υποέργο 2: Τέσσερις (4) Γωνιές Ανακύκλωσης και όχημα συλλογής βιοαποβλήτων με γερανό.
• Υποέργο 3: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης
• Υποέργο 4: Τεχνικό Σύμβουλο
Στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτική περιγραφή του έργου.
Φωτογραφία που απεικονίζει την ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και το ποσό που επιχορηγείται.