Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αριθ. Μελέτης 32/2021), προϋπολογισμού 724.264,90 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ10 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», για το ποσόν των 724.264,90 €. Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πετρούπολης.

Το εν λόγω έργο αφορά επισκευές και συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πετρούπολης, διαμορφώσεις στους αύλειους χώρους τους, καθώς και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την πρόσβαση τους και παραμονή τους στα σχολικά κτήρια. Οι επεμβάσεις αφορούν τα σχολικά κτίρια : 5ο Δημοτικό, 10οΔημοτικό, 3ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 5ο Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. (Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 584.084,60 Ευρώ).

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.