Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας  & Πρασίνου, της του Δήμου μας, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα
ΥΕ Καθαριστών 4 2 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 4  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των ΥΕ Καθαριστών:
– Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση
του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail:
aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 29/04/2021 έως και την 5/05/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.