Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας.

Αρχεία:

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕΛΕΤΗ
EΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) (.docx)(.pdf)

 Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 25740/22-12-2017 διακήρυξης.