Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πυρόσβεσης για Δημοτικούς χώρους.