Περίληψη Διακήρυξης και Μελέτη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2016.