Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 2015.